Podstawowe obowiązki właścicieli i zarządców budynków w zakresie utrzymania i użytkowania oraz ochrony przeciwpożarowej przewodów kominowych określają:

Ustawa Prawo Budowlane - Rozdział 6

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim muszą odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Rozdział 5

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. - Rozdział 7

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. - Rozdział 7

Konspekt przeprowadzania kontroli przewodów kominowych

Regulamin czynności kominiarskich


Zgodnie z powyższymi przepisami do podstawowych obowiązków właścicieli i zarządców budynków należy:

  1. właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów ogrzewanych paliwem stały, ciekłym lub gazowym są zobowiązani do usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych:
    1. od palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej 4 razy w roku;
    2. od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej 2 razy w roku;
    3. od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej.
  2. W obiektach , o których mowa w ust.1/ należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy w/w obiektów w razie utrudnienia okresowego czyszczenia komina i nie przestrzegania innych, wynikających z § 24 obowiązków, podlegają odpowiedzialności karnej przewidzianej w art.82 §1 Kodeksu Wykroczeń. Kara za tego rodzaju wykroczenie wynosi: 3 miesiące aresztu, grzywny do 500 zł. lub kara nagany.

Prawo budowlane w art.62 pkt 1e określa, że obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli co najmniej raz w roku w celu sprawdzenia stanu technicznego sprawności instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Naruszenie przepisów art. 62 prawa budowlanego skutkuje odpowiedzialnością karną na podstawie art.93 pkt 8 tejże ustawy i zagrożone jest karą grzywny do 500 złotych. W opisach wyżej sprawach orzekają Kolegia d/s wykroczeń na podstawie sporządzonego wniosku.
© 2008 Projekt i wykonanie - Wise Software Bartosz Kitowski.

Konserwacja Michal Pawlak